BioFutures - A physical narrative workshop

7 — 11 Jun 2021

Helsinki

BioFutures - A physical narrative workshop

[suomenkielinen teksti alla]

The BioFutures workshop will take place from June 7-11 (10-17h) in Helsinki, either at SOLU Space or at the Aalto Design Factory. It is hosted locally by artists Christina Stadlbauer and Noora Sandgren and led remotely by Tina Auer and Tim Boykett of Time’s Up.

If you'd like to participate, please send an email to signmeup@bioartsociety.fi including a short statement of motivation and CV by May 14, 2021.

We are looking forward to welcome you!

- -

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
Confucius

BioFutures
The future is inevitable, enormous and unfathomable. That's at least what we are trained to believe. While many aspects are indeed so, many more are not. The future is full of things that we know and understand, many more can be understood once we have them in our hands. The field of futures studies, long the bastion of experts, has been slowly freed from its ivory tower and expert exclusivity in a process of creating Everyday Futures. Not futures of governments, multinationals or world spanning NGOs, but futures for collectives, families, communities and small organisations.

This process of de-academisation and de-specialisation has been accompanied by a desire to communicate the developments of future scenarios as something that can not only be consumed as a written or diagrammatic description, but can be made personal, up front and explorable. Experiential Futures, a term coined by Stuart Candy, is an emerging field of artistic endeavor, where the future scenario is made into an immersive environment, a situation, an embodied experience, breaking issues in a possible future down to the everyday.

Time’s Up uses physical narratives, a form of installation art, to make future scenarios experiential and explorable. The form encourages, even demands, inquisitive behavior from its audience, a new way of knowing, supporting discussions between visitors. It utilises the multiplicity of perspectives to remind the audience that a future scenario is by no means a given, but a possibility, one of many possible futures. Experiential Futures and by extension embodiments of them, welcome and incite active futuring by everyone.

The BioFutures workshop invites a group of practitioners to work together, to investigate futures in relation to biology, ecology and life sciences. From this we build a storyworld, a possible future, within which we explore the impact of different scenarios upon the everyday. The group will then develop a collection of sketched future artefacts that might be found in this everyday, whether they be public transport tickets and timetables, newspaper supplements, prototypes of possible technologies, new lifeforms, or the letters of young children written in these possible futures.

Tina Auer and Tim Boykett are members of Time’s Up, a collective founded in 1996 in Linz, Austria. Time’s Up investigates the possibilities of interactive human scale situations. As a laboratory for the composition of experimental situations, Time's Up creates explorable, narrative spaces, especially in the context of constructing models of possible futures and building physical narratives that explore contemporary socio-political issues. Their goal is to collaboratively investigate the world and its possibilities for a near future with a broad public. They communicate and discuss these discoveries through workshops, futuring exercises, publications, teaching and symposia.

Christina Stadlbauer is an artist and researcher currently based between Brussels (BE) and Helsinki (FI). Her practice meanders from bee yards to underwater seascapes and from microbiology labs to cracks mended with gold. She speculates on finding languages to communicate with other species while trying to understand the role of humankind in the cosmos. Stadlbauer’s work is process based and interdisciplinary. She questions our habitual tendencies of assigning value to our environment and proposes new views on faults and fractures. She has launched several long term initiatives to engage with other than human life forms. Stadlbauer obtained a PhD in Chemistry and graduated from a.pass (advanced performance and scenography studies). She creates installations, rituals, performances and publications. https://christallinarox.wordpress.com/

Noora Sandgren is a visual artist working with photography and its bendings, installation, texts and embodied practices. In her artistic research she's interested in the theme of fluidity, the inter- and intra-action of different materialities, their livelines within shared space at times marked by questions of entanglements. Sandgren works site-sensitively collaborating with weathers, insects, soil and scrap f.ex. outdated light sensitive materials. She holds an MA in Photography, Aalto University School of Arts, Design and Architecture & a BA in Social Psychology, Helsinki University. https://noorasandgren.com/ 

The workshop contributes to Pixelache Helsinki 2021 Festival #Burn____ as a festival partnership production.

BioFutures is part of Biofriction, a European collaboration project committed to supporting bioart and biohacking practices. The Biofriction project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. It is also part of BioFacts - a programme that consists of a series of artistic research work labs. During 2020-2021, the BioFacts programme introduces fundamental techniques of working with biological arts and serves as a vehicle to discuss art and science, materials, techniques, safety and policy, biopolitics, ethics as well as artistic examples through hands-on work. 
BioFacts is supported by the Jenny and Antti Wihuri Foundation.

- -

BioFutures-työpaja

Työpaja järjestetään Helsingissä 7.–11.6.2021 (klo 10–17) – joko Biotaiteen seuran SOLU-tilassa tai Aalto Design Factoryssa. Sitä luotsaavat paikan päällä taiteilijat Christina Stadlbauer ja Noora Sandgren, ja etäyhteyden välityksellä Time's Up -kollektiivin Tina Auer ja Tim Boykett.

Mikäli tahdot osallistua työpajaan, hae mukaan lähettämällä lyhyt motivaatiokirje ja CV:si osoitteeseen signmeup@bioartsociety.fi 14.5. mennessä.

- -

Kun kuulen, niin unohdan. Kun näen, niin muistan. Kun teen, niin ymmärrän.
–Kungfutse

Tulevaisuus on väistämätön, valtava ja käsittämätön – tai ainakin niin meidät on opetettu uskomaan. Väite pitää paikkansa osin, mutta moni asia on myös toisin. Tulevaisuus on täynnä asioita, joita tiedämme ja ymmärrämme, ja jahka asiat ovat käsissämme, voimme ymmärtää vielä paljon enemmän. Tulevaisuudentutkimuksen kenttä on pitkään ollut asiantuntijoiden valtakuntaa, mutta se on hiljalleen avautumassa myös muille Everyday Futures -nimisen monialaisen suuntauksen myötä. Siinä kyseessä eivät ole hallitusten, monikansallisten yritysten tai kansainvälisten järjestöjen tulevaisuudet vaan kollektiivien, yhteisöjen, perheiden ja pienten organisaatioiden sellaiset.

Akateemisuuden ja erikoistumisen purkamiseen liittyy halu viestiä tulevaisuuden skenaarioiden kehityksestä asiana, jota ei näyttäydy vain kirjoitettuna tekstinä tai diagrammina – vaan joka voi olla henkilökohtaista, näkyvää ja tutkittavaa. Stuart Candyn kehittämä Experiential Futures on taiteellisen toiminnan metodi, jossa tulevaisuuden skenaariosta tehdään immersiivinen ympäristö, tilanne ja ruumiillinen kokemus, jossa tuodaan mahdollisen tulevaisuuden elementtejä osaksi arkea.

Time’s Up -kollektiivi käyttää fyysisen narratiivin (physical narration) menetelmää tehdäkseen tulevaisuuden skenaarioista kokemuksellisia ja tutkittavia. Tämä installaatiotaiteen muoto kannustaa, jopa vaatii yleisöltään uudenlaista tietämisen tapaa; se kannustaa keskusteluun ja hyödyntää näkökulmien moninaisuutta muistuttaakseen yleisöä siitä, että tulevaisuuden skenaario ei ole annettu vaan mahdollinen – yksi monista mahdollisista tulevaisuuksista. Experiential Futures ja sen ruumiillistumat toivottavat tervetulleeksi ja kannustavat aktiiviseen tulevaisuuden tutkimiseen jokaisen!

BioFutures-työpaja kutsuu osallistujat työskentelemään yhdessä ja tutkimaan tulevaisuuksia suhteessa biologiaan, ekologiaan ja biotieteisiin. Näistä lähtökohdista rakennetaan tarinoiden maailma – mahdollinen tulevaisuus – jonka sisällä tutkitaan erilaisten skenaarioiden vaikutuksia arkeen. Ryhmä kehittää kokoelman tulevaisuuden arjen artefakteja, kuten vaikkapa julkisen liikenteen lippuja ja aikatauluja, sanomalehden liitteitä,  mahdollisten teknologioiden prototyyppejä, uusia elämänmuotoja, tai lasten mahdollisessa tulevaisuudessa kirjoittamia kirjeitä. 

Tina Auer ja Tim Boykett ovat Linzissä, Itävallassa vuonna 1996 perustetun Time’s Up -kollektiivin jäseniä. Time’s Up tutkii interaktiivisten, ihmisen kokoisten tilanteiden mahdollisuuksia. Kokeellisten tilanteiden rakennusalustaksi he luovat tutkittavia, kertomuksellisia tiloja, joissa on mahdollista rakentaa mahdollisia tulevaisuuksia ja fyysisiä narratiiveja sekä käsitellä aikamme sosiopoliittisia kysymyksiä. Kollektiivin tavoite on tutkia maailmaa ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä laajan yleisön kanssa. Time’s Up viestii ja keskustelee löydöksistään työpajoissa, tulevaisuusharjoitusten, julkaisujen opetuksen ja symposiumien keinoin. http://timesup.org/

Christina Stadlbauer on taiteilija ja tutkija, joka asuu ja työskentelee Brysselissä ja Helsingissä. Hänen taiteensa polveilee mehiläistarhoilta merenalaisiin maisemiin ja mikrobiologian laboratorioista kullalla korjattuihin halkeamiin. Stadlbauer etsii tapoja, joilla kommunikoida muiden lajien kanssa samalla kun hän koettaa ymmärtää ihmiskunnan merkitystä maailmankaikkeudessa. Stadlbauerin työ on prosessilähtöistä ja monialaista. Hän kyseenalaistaa tapojamme antaa merkityksiä ympäristöllemme ja ehdottaa uusia tapoja katsella heikkouksiaja murtumia. Stadlbauer on käynnistänyt useita pitkäkestoisia tutkimushankkeita, joiden ytimessä on lajien välinen kommunikaatio. Stadlbauer on koulutukseltaan kemian tohtori, minkä lisäksi hän on valmistunut a.passin esitystaiteen ja skenografian ohjelmasta. Hän luo installaatioita, rituaaleja, esityksiä ja julkaisuja. https://christallinarox.wordpress.com/

Noora Sandgren on kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvan, installaation, tekstien ja kehollisten praktiikoiden parissa. Taiteessaan hän on tutkinut erilaisten materiaalisuuksien vuorovaikutussuhteita, ainesten kiertoa ja elävyyttä. Sandgren työskentelee paikkasensitiivisesti yhteistyössä säiden, hyönteisten, maa-aineksen ja ylijäämän kuten vanhentuneiden valoherkkien materiaalien kanssa. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta valokuvataiteen koulutusohjelmasta sekä valtiotieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta alanaan sosiaalipsykologia. https://noorasandgren.com/

Työpaja toteutetaan yhteistyössä Pikseliähky-festivaalin kanssa.

BioFutures on osa eurooppalaista Biofriction-yhteistyöprojektia, jonka tarkoitus on biotaiteen ja biohakkeroinnin käytäntöjen tukeminen. Biofrictionia tukee Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma. Se on myös osa BioFacts-ohjelmaa, joka koostuu koostuu taiteellis-tutkimuksellisista työpajoista. Vuosien 2020–2021 aikana toteutuva ohjelma tutustuttaa biotaiteen keskeisiin työskentelytapoihin. Se tarjoaa alustan keskustella taiteesta ja tieteestä, materiaaleista, tekniikoista, turvallisuudesta ja käytännöistä, biopolitiikasta ja etiikasta sekä kokeilla käytännön työskentelyä. BioFacts-ohjelmaa tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

- -

Image / valokuva: SeatoxDetox by Time's Up / Elisa Unger