Art&HENVI 2011–2012

PRIMA MATERIA - neljä taiteellista tutkimusta ekologiasta


 

Art&Henvi -hanke tutkii ympäristöä taiteen keinoin

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI  ja Suomen Biotaiteen Seura ovat mukana World Design Capital vuodessa  Art&Henvi -hankkeen kautta. Design-pääkaupungin keskeisimpiä haasteita  on sopeutua ilmastonmuutokseen, jonka vaikutukset ulottuvat  ihmiskunnasta ekosysteemeihin.  HENVI ja Biotaiteen seura tarttuivat teemaan tutkivan taiteen keinoin ja toteuttivat yhdessä hankkeen, jossa ajankohtaisia, meitä kaikkia koskettavia ympäristöaiheita – Itämeren rehevöitymistä, ilmastonmuutosta ja kestävää kaupunkiympäristöä tulkittiin neljän kuvataiteilijan toimesta. Hanketta ovat rahoittaneet Helsingin yliopisto, Kansainvälinen designsäätiö ja Wihuri-säätiö.

Taiteen ja tieteen yhteistyö luo rajoja ylittäviä oivalluksia

Taiteilijoiden integroituminen tiedeyhteisöön voi avata uusia tapoja tutkia ympäristöä. Myös tutkijat joutuvat käsittelemään itselleen päivänselviä tutkimusteemoja ja -tapoja uudesta näkökulmasta.

Art&Henvi -projektissa taiteilijat havainnoivat ympäristöä pintaa syvemmältä, luovat vahvoja mielikuvia ympäristön tilasta, leikittelevät tieteen väittämillä ja tekevät elämyksellistä tutkimusta. PRIMA MATERIA - neljä taiteellista tutkimusta ekologiasta esittelee Laura Beloffin, Ursula Dammin, Mari Keski-Korsun ja Tuula Närhisen töiden työn tuloksia.

ENSURE tutkii kestävää kaupunkikehitystä ja luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita

Ekosysteemipalvelut tarkoittavat hyötyjä, joita luonnosta saamme. Hyvin toimiva kaupunkiluonto voi mm. puhdistaa ilmaa, estää kaupunkitulvia, vähentää meluhaittoja, elvyttää ja lievittää stressiä, vähentää ADHD-oireita, pitää yllä luontoperintöämme ja vaikuttaa alueen vetovoimaisuuteen. ENSURE -tutkimushankkeessa tutkitaan kuinka paljon suomalainen kaupunkiluonto tuottaa ekosysteemipalveluita, saadaanko kaupunkiluonnosta terveyshyötyjä tai taloudellista etua ja millaisia ekosysteemipalveluja kaupunkilaiset kaipaavat. Art&HENVI -taiteilija Laura Beloffin työssä luontokokemusta ei tarvitse hakea luontoalueilta, vaan jokainen voi kantaa oman viherkokemuksensa mukanaan (Unit). Hän on kehittänyt myös mittausmenetelmän, jossa jokainen voi seurata kehonsa reagointia kulloiseenkin ympäristöön ja lähettää tulokset on-line (Evidence). Berliinissä asuva taiteilija Ursula Damm tarkastelee asfalttiviidakkoa kasvien kautta ja tarjoaa kaupunkilaisille ”kaupunkityöpaketin” jonka avulla jokainen voi levittää luontoa urbaaniin ympäristöön.

Metsät ja ilmastonmuutos -ohjelma selvittää miten metsät vaikuttavat ilmastonmuutokseen

Maailman metsät sitovat noin neljänneksen ihmisen hiilidioksidipäästöistä pääasiassa kestäväksi puuaineeksi. Hiilinielun ohella metsillä on myös muita ilmastoa sekä lämmittäviä että viilentäviä vaikutuksia. Metsät ja ilmastonmuutos -ohjelmassa analysoidaanmetsätalouden kaikki potentiaalisesti tärkeät ilmastovaikutukset:hiilensidonta, aerosolit ja albedo. Hankkeessa selvitetään minkälainen metsien käyttö ja suojelu tuottavat korkeimman mahdollisen taloudellisen ja sosiaalisen arvon, kun niiden kaikki ilmastovaikutukset otetaan huomioon. Taiteilija Mari Keski-Korsu lähti leikittelemään albedon vaikutuksella ilmastonmuutokseen. On arvioitu, että esim. metsättömänalueen heijastava viilentävä vaikutus voisi olla huomattava. Mari rakensi tee-se-itse ilmastomanipulointia albedo -suojakilvin ja –puvuin. Puvut on suunniteltu lisäämään auringon valon heijastuvuutta – albedoa – metsässä. Tätä kautta ilmastoa viilentämällä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Teokset leikittelevät ajatuksella geoengineeringistä sekä metsänhoidosta geoengineering projektina.

Geoengineering = ilmaston suunnitelmallinen muokkaaminen laajassa mittakaavassa, yleensä teknisesti.

MULTIDOM -ohjelma tutkii orgaanisen aineen merkitystä Itämeren ravinnekuormituksessa

Jokivesien mukana kulkeutuva orgaaninen aines on yksi suurimmista ihmisen aiheuttamista uhkatekijöistä Itämeren ympäristölle. Maalta peräisin oleva liuenneen orgaanisen aineksen (DOM) kuorma voi lisätä Itämeren kasviplanktonin ja sinilevien kasvua, mikä vaikuttaa myös Itämeren veden kirkkauteen. MULTIDOM-ohjelma tutkii DOMin lähteitä, pitoisuuksia, pitkäaikaismuutoksia ja hävikkiä eri osissa Itämerta. Hankkeessa selvitetään, mitä ongelman ratkaisemiseksi on tehty kansallisesti ja kansainvälisesti sekä miten merensuojelua pitäisi kehittää.Tutkimuksen tuloksista on suoraa hyötyäainakin Itämeren piirissä asuville, ja toivottavasti myös merten suojelulle muuallakin maailmassa.

Taiteilija Tuula Närhinen tarkastelee teoksissaan Itämeren veden väriä ja eloperäistä ainesta. Projektissa Itämeren keittotaidetta Närhinen on koostanut kesän 2012 aikana kerätyistä vesinäytteistä ”päivän keittoja” ja liemikuutioita. Hän tutkii liuenneen orgaanisen aineksen aiheuttamaa muutosta veden väriin myös haihduttamalla merivettä suolamaalauksiksi sekä valokuvaamalla vesimaisemia laitteella, joka tallentaa näkymän samanaikaisesti vedenpinnan ylä- ja alapuolelta.

Art&Henvi hankkeen yhteyshenkilöt:

Toiminnanjohtaja Erich Berger, Suomen Biotaiteen seura, erich.berger [at] bioartsociety.fi

Ympäristötutkimuksen koordinaattori Kati Vierikko, Henv, kati.vierikko [at] helsinki.fi